De Schankemännchen a.s.b.l. -- BP10 / L-9006 Grosbous

Groupe théatrale amateure qui organise des spectacles en plein air comme
"de Schankemännchen" en 1993 
"de SchŽnner Stéis" en 1995 
"Um Kale Räis" en 1997
"Dat Geckegt JoŽr" en 1999.
"Hanni, lo hänks de!" en juillet 2001.

2001 Hanni, lo hänks de!

Fräilichtspektakel am Prommenhaff zu Groussbus
Regie: Jemp Schuster
Regie-Assistenz: Christiane Thommes
Musik:
Dekoren: John Elsen

Patronage: Gemeng Groussbus, Kulturministär a Nationale Kulturfong

1999 Dat Geckegt JoŽr

Fräilichtspektakel am Prommenhaff zu Groussbus
Regie: Jemp Schuster
Regie-Assistenz: Christiane Thommes
Musik: Balli Baldauff
Dekoren: John Elsen

Patronage: Gemeng Groussbus, Kulturministär a Nationale Kulturfong

1997 Um Kale Räis vum Jemp Schuster

1995 De SchŽnner Steis

1993 De Schankemännchen